Notice of Non-Discrimination

Southern California Hospital at Culver City complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, citizenship, primary language, sex, sexual orientation, religion, age, marital status, registered domestic partner status, genetic information, medical condition or disability. Southern California Hospital at Culver City does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Southern California Hospital at Culver City:

If you need these services, contact your care provider or call the Patient Liaison at (310) 836-7000 ext. 1234.

If you believe that Southern California Hospital at Culver City has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Patient Liaison
3828 Delmas Terrace Culver City, CA 90232
Phone: (310) 836-7000 ext. 1234
Fax: (310) 840-5426

You can file a grievance in person or by mail or fax. If you need help filing a grievance the Patient Liaison is available to help you at (310) 836-7000 ext. 1234.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)
Chinese
注意: 如果您講中文,我們可以給您提供免費中文翻譯服務,請致電 (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)
Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí có sẵn dành cho bạn. Gọi số (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)
Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)
Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)
Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)
Persian (Farsi)
توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711) با. باشد می ف
Arabic
ُرجى الانتباه: إذا كنتم تتكلمون اللغة العربية، فأعلموا أن خدمات المساعدة اللغوية متوفرة مجاناً لكم. اتصلوا برقم الهاتف (أو بخط المبرقة الكاتبة (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711) لضعاف السمع والنطق على الرقم.
Japanese
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます.(310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください.
Punjabi
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Cambodian
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711) ។ទ
Hmong
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)
Hindi
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711) पर कॉल करें।
Thai
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (310) 836-7000 ext. 1234 (TTY: 711)